Get Adobe Flash player

นิเทศงาน

วันที่  19  มิถุนายน 2561 นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ได้มาเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เพื่อชี้แจงนโยบาย แนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตามกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561

วันที่  19  มิถุนายน 2561  นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ติดตามการประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” ระดับเขต กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 โดยมี นายสมนึก  ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วย นายบุญลิน  บุญมาแคน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการประเมินผลงานฯในครั้งนี้ด้วย  บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลจำปาโมง  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

อบรมเกษตรกร ตามโครงการอาสาสมัครเกษตร

วันที่  13  มิถุนายน 2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมาย นางผไทมาศ  วิรุฬปักษี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร กิจกรรมย่อย การจัดเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล สถานที่จัดการอบรม  หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

 

อบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวเหนียว

วันที่  6  มิถุนายน  2561 นายสมนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นางผไทมาศ  วิรุฬปักษี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  จัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวเหนียว โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตข้าวเหนียว ครั้งที่ 2 ณ  ศาลาวัดสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลกลางใหญ่  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

มอบปัจจัยการผลิตโครงการ “5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี 2561

วันที่ 5  มิถุนายน 2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นายสรกฤช กระจ่างจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (รายใหม่) โครงการ “5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี 2561 เป้าหมายเกษตรกร 77 ราย ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หายโศก

วันที่ 5  มิถุนายน  2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นางนิรัตน์  อินทะวงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ,นายสว่าง  อินทะวงษ์  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และชี้แจงการจัดการดำเนินงาน จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมหงษาวดี ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.เขือน้ำ

วันที่ 3  มิถุนายน  2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ  ศรีมงคลบูลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯให้เกษตรกรรับทราบ สถานที่จัดเวทีชุมชน ศาลาวัดบ้านเทื่อม  ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

 

มอบปัจจัยการผลิต

วันที่ 5  มิถุนายน 2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นายสรกฤช กระจ่างจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (รายใหม่) โครงการ “5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี 2561 เป้าหมายเกษตรกร 77 ราย ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การจัดเวทีชุมชนคตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 3  มิถุนายน  2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ศรีมงคลบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือดำเนินการจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯให้เกษตรกรรับทราบ สถานที่จัดเวทีชุมชน ศาลาวัดบ้านเทื่อมตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดร.ณฐพล  วิถี  นายอำเภอบ้านผือ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน การอบรมเกษตรกร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ปี 2561 กิจกรรม การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมี นายสมนึก  ทองนาค          เกษตรอำเภอบ้านผือ กล่าวรายงานการประชุม ,นายธง  ช้างรักษา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรเป้าหมายในครั้งนี้    สถานที่จัดการฝึกอบรม    ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 16    ตำบลหายโศก  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

กรกฎาคม 2018
พฤ อา
« มิ.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Xhamster Tube8 Xvideos Xhamster Redtube XnXX Youporn