Get Adobe Flash player

นายสำเนียง กรมธรรมา
เกษตรอำเภอบ้านผือ
c-tscm62-65 Prüfungsfragen  | 640-553 Prüfungsfragen  | 640-554 Prüfungsfragen  | 640-721 Prüfungsfragen  | 640-760 Prüfungsfragen  | 640-802 Prüfungsfragen  | 640-816 Prüfungsfragen  | 640-822 Prüfungsfragen  | 640-863 Prüfungsfragen  | 640-864 Prüfungsfragen  | 642-813 Prüfungsfragen  | 642-832 Prüfungsfragen  | 70-480 Prüfungsfragen  | 70-536 Prüfungsfragen  | 70-638 Prüfungsfragen  | 70-640 Prüfungsfragen  | 70-642 Prüfungsfragen  | 70-646 Prüfungsfragen  | 70-662 Prüfungsfragen  | c2180-276 Prüfungsfragen  | c4040-122 Prüfungsfragen  | c4040-123 Prüfungsfragen  | c4040-124 Prüfungsfragen  | c4040-221 Prüfungsfragen  | c4040-224 Prüfungsfragen  | c4040-225 Prüfungsfragen  | c4040-226 Prüfungsfragen  | c4060-155 Prüfungsfragen  | c4060-156 Prüfungsfragen  | c-tscm62-65 Prüfungsfragen  | c-thr12-66 Prüfungsfragen  | 270-131 Prüfungsfragen  | 270-132 Prüfungsfragen  | cat-160 Prüfungsfragen  | cat-180 Prüfungsfragen  | cat-080 Prüfungsfragen  | cat-060 Prüfungsfragen  | cat-200 Prüfungsfragen  |
100-101 Prüfungsfragen  | 200-120 Prüfungsfragen  | 350-001 Prüfungsfragen  | 350-018 Prüfungsfragen  | 350-029 Prüfungsfragen  | 350-030 Prüfungsfragen  | 350-050 Prüfungsfragen  | 350-060 Prüfungsfragen  | 640-460 Prüfungsfragen  | 640-461 Prüfungsfragen  | 640-553 Prüfungsfragen  | 70-177 Prüfungsfragen  | 70-178 Prüfungsfragen  | 70-243 Prüfungsfragen  | 70-246 Prüfungsfragen  | 70-270 Prüfungsfragen  | 70-410 Prüfungsfragen  | 70-411 Prüfungsfragen  | 70-412 Prüfungsfragen  | 70-413 Prüfungsfragen  | 70-414 Prüfungsfragen  | 70-417 Prüfungsfragen  | 000-017 Prüfungsfragen  | 000-080 Prüfungsfragen  | 000-089 Prüfungsfragen  | 000-104 Prüfungsfragen  | 000-105 Prüfungsfragen  | 000-106 Prüfungsfragen  | c2010-652 Prüfungsfragen  | c2010-657 Prüfungsfragen  | c2070-585 Prüfungsfragen  | c2090-303 Prüfungsfragen  | c2090-540 Prüfungsfragen  | cat-060 Prüfungsfragen  | cat-240 Prüfungsfragen  | cat-280 Prüfungsfragen  | c-thr12-66 Prüfungsfragen  | c-tscm62-65 Prüfungsfragen  | cat-020 Prüfungsfragen  |

การฝึกอบรมโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน ปี 2559

วันที่ 16 สิงหาคม  2559 <<นายภูมิชัย ราชพิตร ภักดีวิเศษ นายอำเภอบ้านผือ >>เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การฝึกอบรมโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน ปี 2559 ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์  ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสำเนียง  กรมธรรมา  เกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

การอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าวครั้งที่ 8

วันที่ 16 สิงหาคม 2559<< มีนายนิวัตร วรรณมะกอก เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าวครั้งที่ 8 ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านภูดิน ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

วันที่ 12 สิงหาคม  2559 <<นายสำเนียง  กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ>>เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกมะลิ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ณ  หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 7

วันที่ 9 สิงหาคม 2559  <<นายนิวัตร วรรณมะกอก และนายสมชาย พลเล็ก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ>> ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 7 ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการออกเสียงประชามติ

วันที่ 7 สิงหาคม  2559 << สำเนียง กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ>>ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการออกเสียงประชามติพร้อมรับเจ้าพนักงานดำเนินการประจำหน่วยออกเสียง( กปน.)ทุกหน่วย ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอบ้านผือ

การอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการประจำหน่วยออกเสียง(กปน.)

วันที่ 4 สิงหาคม 2559<<นายสำเนียง  กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ>>เข้าร่วมการอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการประจำหน่วยออกเสียง(กปน.)โดยมีนายภูมิชัย ราชพิตร ภักดีวิเศษ นายอำเภอบ้านผือ เป็น ประธานอบรม กปน. วันสุดท้าย รอบเช้า ต.กลางใหญ่ ต.หนองแวง และ ต.คำบง  รวม 22 ราย ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

การฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.

วันที่ 3 สิงหาคม  2559  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)ตามโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/2560

วันที่ 27 กรกฏาคม  2559 <<นางสาวศิริวรรณ  ศรีมงคลบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร>> รับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/2560  เกษตรกรที่มาขอรับการปรับปรุงทะเบียน หมู่ที่ 2,5,7 ตำบลเขือน้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

การอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ครั้งที่ 6

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559<< นายสำเนียง  กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ>> ร่วมกับนายนิวัตร วรรณมะกอก นายสมชาย พลเล็ก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวพัชรี ลาโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ดำเนินงานการอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารการจัดการศตรูข้าว ครั้งที่ 6 โครงการประปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิตปี 2559 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

ประชุมโครงการตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนอำเภอบ้านผือ

วันที่ 13 กรกฎคม 2559<<< นายสำเนียง กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ>>>และนายนิวัตร วรรณมะกอก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมประชุมโครงการตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนอำเภอบ้านผือ ณ ห้องประชุมอุสา-บารส ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ โดยมี<<นายภูมิชัย ราชพิตร ภักดีวิเศษ นายอำเภอบ้านผือเป็นประธาน>>

สิงหาคม 2016
พฤ อา
« ก.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ปฏิทินข่าว

สิงหาคม 2016
พฤ อา
« ก.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

บุคลากร