Get Adobe Flash player

งานตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 27 กรกฎาคม  2560 นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานพิธีเปิดงานตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรโดยมี นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี, นายณฐพล วิถี นายอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ฯลฯ เข้าร่วมงานตามโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย สถานที่ ณ โรงเรียนคำบงเจริญสุข  ตำบลคำบง  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 กรกฎาคม  2560 นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี, นายณฐพล วิถี นายอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ฯลฯ เข้าร่วมการเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย โรงเรียนคำบงเจริญสุข ตำบลคำบง  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

การจัดทำบัญชี ของโครงการ 9101 ฯ

วันที่ 24 กรกฎาคม  2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี ออกให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการจัดทำบัญชี ของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กับคณะกรรมการชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  ณ  หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ออกติดตามงาน ตามโครงการ 9101ฯตำบลเขือน้ำ

วันที่ 24 กรกฎาคม  2560 นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ออกติดตามงาน ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวศิริวรรณ     ศรีมงคลบูลย์  นักวิชาการเกษตรอำเภอบ้านผือ  รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ  ของชุมชนตำบลเขือน้ำ  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การประชุมคณะกรรมการจัดงานเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตาม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่  24 กรกฎาคม  2560 นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตาม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมี นายณฐพล  วิถี  นายอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ฯลฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ห้องประชุมอุสา – บารส ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ ชั้น 2 อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

การประชุมติดตามนิเทศงาน

วันที่ 19  กรกฎาคม  2560  นายสำเนียง  กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ  ศรีมงคลบูลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมการประชุมติดตามนิเทศงาน จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการกลุ่มย่อยฯตามโครงการ9101ฯ

วันที่ 17  กรกฎาคม  2560   นายสำเนียง  กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการกลุ่มย่อยฯ ตาม“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน”ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ตามโครงการ 9101ฯ ระดับอำเภอ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  นายณฐพล  วิถี นายอำเภอบ้านผือ  เป็นประธานการประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการฯ  ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอ โดยมี นายเนตร  นักบุญ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ นายสำเนียง  กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย    ห้องอุสา–บารส ชั้นที่  2  ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ประชุมคณะกรรมการ ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายณฐพล วิถี นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอ โดยมี นายสำเนียง  กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน    ห้องอุสา–บารส ชั้นที่  2  ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

จัดเวทีชุมชนตาม โครงการ 9101ฯ

วันที่ 4  กรกฎาคม  2560 นายสำเนียง  กรมธรรมา เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทั้ง 13 ตำบล ของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จัดเวทีชุมชนตาม “ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการฯระดับชุมชน และชี้แจง ทำความเข้าใจ ตามโครงการฯ  สถานที่จัดเวทีชุมชน ในเขตพื้นที่บริการ ทั้ง 13 ตำบล ของอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

สิงหาคม 2017
พฤ อา
« ก.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Xhamster Tube8 Xvideos Xhamster Redtube XnXX Youporn