Get Adobe Flash player

การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่  24 กรกฎาคม  2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้นายสว่าง  อินทะวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อจัดทำโครงการ พร้อมแผนการปฏิบัติงานแผนการใช่จ่ายงบประมาณ และแผนธุรกิจ พิจารณาและเสนอโครงการ พร้อมแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนธุรกิจ สถานที่จัดเวทีชุมชน ศาลาประชาคมบ้านชัยเจริญ  หมู่ที่ 4 ตำบลคำบง  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่  24 กรกฎาคม  2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นางผไทมาศ วิรุฬปักษี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อจัดทำโครงการ พร้อมแผนการปฏิบัติงานแผนการใช่จ่ายงบประมาณ และแผนธุรกิจ พิจารณาและเสนอโครงการ พร้อมแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนธุรกิจ สถานที่จัดเวทีชุมชน ศาลาวัด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

อบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 11  กรกฎาคม  2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ   ศรีมงคลบูลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จัดอบรมเกษตรกร เป้าหมาย 50 ราย รุ่นที่ 2 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯให้เกษตรกรรับทราบ สถานที่จัดเวทีชุมชน ศาลาวัดบ้านเทื่อม  ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

อบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นายบุญลิน  บุญมาแคน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จัดอบรมเกษตรกร เป้าหมาย 50 ราย รุ่นที่ 2  ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯให้เกษตรกรรับทราบ สถานที่จัดเวทีชุมชน ศาลาประชาคม  ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รุ่นที่ 2 ต.เมืองพาน

วันที่  8  กรกฎาคม 2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นายสรกฤช  กระจ่างจิตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย   รุ่นที่ 2 เป้าหมายเกษตรกร 200 ราย   สถานที่จัดฝึกอบรม ศพก.เครือข่าย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รุ่น 1 ต.คำด้วง

วันที่  7  กรกฎาคม 2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นายสรกฤช  กระจ่างจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย   รุ่นที่ 1 เป้าหมายเกษตรกร   200 ราย   สถานที่จัดฝึกอบรม ศพก.เครือข่าย หมู่ที่ 10 ตำบลคำด้วง  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รุ่นที่ 1 ต.เมืองพาน

วันที่  6  กรกฎาคม 2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นายสรกฤช  กระจ่างจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย   รุ่นที่ 1 เป้าหมายเกษตรกร 200 ราย   สถานที่จัดฝึกอบรม ศพก.เครือข่าย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ต.หายโศก

วันที่  5  กรกฎาคม 2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นางนิรัตน์  อินทะวงษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย   รุ่นที่ 1 เป้าหมายเกษตรกร 200 ราย  โดยมี  สถานที่จัดฝึกอบรม ศพก. หมู่ที่ 16 ตำบลหายโศก  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ต.เขือน้ำ

วันที่  5  กรกฎาคม 2561 นายสำนึก ทองนาค เกษตรอำเภอบ้านผือ มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ    ศรีมงคลบูลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย   รุ่นที่ 1 เป้าหมายเกษตรกร 200 ราย  โดยมี นายเนตร  นักบุญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ออกติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย สถานที่จัดฝึกอบรม ศพก.เครือข่าย หมู่ที่ 8 ตำบลเขือน้ำ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

นิเทศงาน

วันที่  19  มิถุนายน 2561 นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ได้มาเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ เพื่อชี้แจงนโยบาย แนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตามกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

กันยายน 2018
พฤ อา
« ก.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Xhamster Tube8 Xvideos Xhamster Redtube XnXX Youporn